trök nao: "columns"

moostem

De aafgeloupe daag is d'r mich get aafgeleuterdj euver 'n opmerking van sjtaatssecretaris Jetta Kleinsma in 'n interview in 't AD. Ze adviseertj Nederlenjers 'ne 'moestuin' aan te lègke es aanvullendj pensioen. Zoeëgaar häöre eigeste partieveurzitter Hans Sjpekman vónj die opmerking sjtóm. Ich kin d'r mich neet zoeë aan sjtuuëre. Idderein mit 'n bietje gezóndj versjtandj zal d'r 'n behuuërlik körrelke zaot op lègke. Waat daen oetsjpraok aevel dudelik maaktj, is det v'r de kómmendje jaore neet mieër ech zeker kinne zeen van 'ne zörgeloeëze aojen daag.

Moestuin, wie ich 't waord huuërdje zóch ich nao 'n gooj vertaling. In Rooj höbbe ze den waal 'n sjtraot die 't Mooshaofpaad hètj, mer haof, häöf en häöfke zeen wäörd die se bekans neet mieër huuërs. Aojer luuj in Brach-Baek kinne mien moder neet es 'det maedje van Mestrom' mer es 'eint van 't hofje'. Wiezoeë ze dao vreuger 'n Hollesj waord veur gebroektj höbbe, is mich noeëts dudelik gewaore. Waem haet überhaupt nog 'ne mooshaof? Waem haet nog moos inne haof? Sjoefte inne haof of hofjes doon v'r allang neet mieer, v'r zitte allewiel lever inne tuin. Blome, siersjtruuk en zoeëgaar zjwumbajer höbbe gaondjeweg 't moos en de greunte oet ós häöf verdrónge.

Bezujes Zitterd en op 't Belsj kumtj moos wie 't zich huuërtj oet 'ne moostem. 'n Prachtig waord det mich neet vraemdj inne oeëre klinkt. Inne midde-Limburgse waordebeuk kin ich moostem aevel neet vinje. In Thoeër beveurbeeldj haole ze häör moos oet de gaard. Net wie Pruse, Fransoze en Ingelenjers det oet häör Gärten, jardins en gardens doon. Mer, bie mien sjoeënaojers in Mergraote hejje ze nog geweun 'ne moostem.

Sjoeën det Jetta mich dao haer trögkes brach.

© jan sjure, 5 juli 2014