trök nao: "columns"

aafsjtandj

Aafsjtandj numme. 't Liektj 't nuuj waord van dit jaor te gaon waere. Nog mer 'n paar daag aod en de Rotterdamse burgervader Aboutaleb deej al 'n opreup aan zien geluifsgenoeëte óm massaal aafsjtandj te numme. Neet lang daonao leet CDA-veurman van Haarsma Buma wete det moslims naodrökkeliker aafsjtandj mótte numme. Mit nog 'n bekans half sezoen te gaon liektj PSV 'ne allesbesjlissendje aafsjtandj vanne res te höbbe genómme. De Grieke höbbe massaal gesjtumdj veur aafsjtandj van Europa en ómmesang gaon in Europa mieër en mieër sjtumme op óm ouch mer 'ns get aafsjtandj vanne Grieke te numme.

Vanne waek kreeg ich 'ne nette breef vanne parochiefederatie wo ouch de kèrk bie ós in 't dörp ónger vèltj. Ónger 't motto "mien kèrk ....", wórt mich neet allein gevraogdj get mieër deil te gaon numme aan de vieringe mer mien kèrk daonaeve ouch financieel inne rök te duje. Oppe puntjes in "mien kèrk ...." móch ich zelf invulle waat mien kèrk zoeë al veur mich beteikentj. "Mien kèrk insjpireertj, hulptj, baetj, deiltj, rouwtj, viertj en vul 't zelf mer verder in" loos ich. D'n eigeste mörge mós ich inne gezèt laeze det mien kèrk zoeëgaar in 't Vaticaan neet van kinjer kin aafblieve. 'ne Veurmalige aartsbuusjop, toch neet de ieëste de bèste, hej mit zien gezaegendje henj neet van jóng jungskes kinne aafblieve.

"Ich vinj det v'r zichbaar mótte zègke det v'r naeve de sjlachoffers mótte sjtaon. Es 't christene wore gewaes, den zów ich 't zelfdje doon en det verwach ich van idderein", oreerdje Buma. Allè den meneer Buma, ich gaef 'ns gaer gehuuër aan eure oproop. Ich sjtaon naeve al die kinjer die 't sjlachoffer zeen en zeen gewaes van mien kèrk. Oppe puntjes vuldje ich in: "ich num d'r aafsjtandj van".

© jan sjure, 6 februari 2015