trök nao: "columns"

gelabbekak

Janneman numtj 'ne vrundj mich waal 'ns es d'r mich ane telefoon haet. Janneman, ich vinj 't 'n prachtig mer veural 'n lekker bekkendj waord. Aeve lekker wie beveurbeeldj de 'rammenas' wo ich mich 'ns gaer en oppertied tegooj aan doon. Ouch wäörd wie 'hakketak', 'kattegat', 'kallebas' of 'guttegut' en 'honnepon' passe in det rieke. Mit 'n bietje fantasie en get dichterlike vrieheid zów zoeëgaar 't Leudalse kèrkdörp Bögkeme mit moge doon. Mer wied baovenaan in 't rieke sjtuit 't 'ollekebolleke', 't verzinselke van de vurrige waek gesjtorve drs. P. De taalpuris dae mich sjteeds weer opnuuj van wäörd haet lieëre haoje.

't Waord 'labbekak' det dis waek oetgebrèdj veurbie koom, kós ich neet. 'n Sjoeën waord det zoeëmer door d'n doctorandus zelf bedachtj hej kinne zeen. Hans de Boer, de groeëte man achter de wèrkgaevers, gebroekdje 't óm luuj die van 'n oetkering mótte róndjkómme te sjóffere. 't Doerdje neet ech hieël lang veurdet ich de Dieke van Dale inne henj hej. Dao lieërdje ich det 't ónger angere 'ne kwaodsjpraeker of 'ne sjietsjtevel is. 'Labbekak', 'n prachtig mer veural 'n lekker bekkendj waord.

Hae hej 'labbekak' neet in dae contex moge gebroeke, goof de Boer sangerendaags toe. 't Sjpeet 'm d'r meugelik hieël get luuj mit veur de bölles te höbbe gesjtoeëte. Waat 'ne 'labbekak' dink ich den, waat 'ne óngeluiflike 'sjietsjtevel'. Emes van zien kaliber hej zich toch waal get eder oet kinne fiespernulle det hae mit zien 'kwaodsjpraekerie', zien 'gelabbekak', half Nederlandj euver zich haer zów kriege. De Boer ging aevel mit 'labbekakke' behuuërlik inne cóntrarie. In plaats van die wo d'r 't euver wól höbbe d'r mit in 'n hökske te duje, hej hae 't baeter kinne gebroeke óm zichzelf te typere. De kwaodsjpraeker, de sjietsjtevel, de labbekak.

© jan sjure, 25 juni 2015