trök nao: "columns"

draagvlak

Doot mich mer 'ne kilo? Moog ich nog 'ne maeter? Euver drie daag of zès waeke. 'n Tuut vol gaer of kiek mer waat in dit kretje pasj. Allemaol aanwiezinge wo v'r get mit kinne. Vreugtj 'ne sjlechter of de vèsboer of 't 'n bietje mieër moog zeen, den kinne v'r ós dao get bie veursjtèlle. Bie de kieësboer kinne v'r mit doem en wiesvinger aangaeve wie groeët 't sjtök mót zeen det ónger 't mets geit. Gaon v'r örges haer, den kinne v'r zègke wieväöl kilomaeter 't is of aangaeve wie lang v'r óngevieër mótte loupe, fietse, rieje of vlege. Sjtuit d'r 'n twieë of 'n drie op 'n rapport, den vèltj thoes mieër oet te lègke es bie 'n nege of 'n tieën.

God wètj wieväöl luuëtj zich maete, waege of zoeë oet te drökke det 'ne goje versjtäönder d'r mit ónger de veut oet kin. Bie aeveväöl is 't allemaol neet zoeë mekkelik. Num noe 'ns zoeëget wie 't 'draagvlak' wo allewiel idderein de móndj vol van haet. Fractieveurzitters vraoge óm 'mieër', ózze keuning is bezörgdj det 't 'aafnumtj', gemèndjes doon häör sjtinkendje bès 't te 'vergruuëte' en de media kriege d'r 'gèn genóg' van. 't Is verrèkdjes lestig óm 'mieër draagvlak' of 'trökloupendj draagvlak' te concretisere of d'r überhaupt inhoud aan te gaeve.

Es 't óm óngersjteuning geit, kin iddere architec beraekene wieväöl draagvlak 'n geboew nuuëdig haet. Geit 't aevel óm maatsjappelike of politieke draagvlakke, den vèltj weinig te beraekene. Wurtj 'n vrouw op 'ne insjpraokaovendj euversjrieëftj mit "dao mót 'ne piemel in", den zóws se dich kinne aafvraoge of v'r dao noe ós draagvlak aan mótte of kinne aafmaete. Dao is neet 't draagvlak mer good fatsoen wied te zeuke. Väöl concreter luuëtj 't zich neet make.

© jan sjure, 30 oktoeëber 2015