trök nao: "Limburgs wie sjrief ich det"

de sjpelling van
't Beesels-Ruivers in 't kort

door Dorssers Joeën

1. Klinkers
De klinkerteikens zien wie in 't Nederlands.
'n Paar aparte teikens zien:
de è : deze klinker kump veur in wäörd wie: tès, vès, wèt, mès, bèd;
de ö : deze klinker kump veur in wäörd wie: mök, pötje, dörp, Kölle, bölles;
de ó : deze klinker kump veur in wäörd wie: hóndj, hón, móndj, sjtónk;
de ae : deze klinker kump veur in wäörd wie: aete, maete, waers, laeve, kaetel;
de äö : deze klinker kump veur in wäörd wie: wäörd, näöle, sjtäöker, väöl;
de ao : deze klinker kump veur in wäörd wie: waord, paol, vastelaovend, raod.
Sjrief noeëts ee, oo, uu, aa as det vanoet 't Nederlands verkieërd is.
Dus: vader, moder, ule, laje, bloje, leje, ape.

2. Twieëklanke
Veurbeelde van Beesels-Ruiverse wäörd bie mieërklanke:
ieë : twieë, zieë, fieës "twee, zee, feest";
oeë : roeëd, boeën, knoeëje "rood, boon, knoeien";
uuë : duuëske, duuëje, huuëre "doosje, dooien, horen";
aej : traej, knaeje, baeje, gaeje "voetstap, kneden, bidden, wieden";
uuj : luuj, kuuj, Truuj "mensen, koeien, Truus";
euj : bleuj, (ich) greuj "bloei, (ik) groei";
äöj : släöj, näöj "sloten, naden";
oej : (ich) loej (de klokke) "(ik) luid (de klokken)";
ooj (oje) : (ich) booj, (ich) trooj, (zie) troje "(ik) bood, (ik) trapte, (ze) trapten";
aoj : (ich) braoj, (ich) raoj "ik braad, ik raad";
aaj : (ich) vaaj, flaaj "(ik) vouw, vlaai";
eej : (ich) leej, reej, deej "(ik) leed, reed, deed";
oew : troew, moew "trouw, mouw".
Kees in principe veur ou en neet veur au , behalve as 't Nederlands au haet
Dus: houp, rouk; auto .
Kees in principe veur ei en neet veur ij , behalve as 't Nederlands ij haet
Dus: ein, sjtein, leid; mijter .

3. Mètklinkers
De mitklinkers zien wie in 't Nederlands.
'n Paar bezónjer gevalle zien:
de gk : dit teiken kump veur in wäörd wie: rögke, ligke, zegke, sjoegkel;
de sj : dit teiken kump veur in wäörd wie: sjaele, sjoester, sjoeën, sjnaps;
de zj : dit teiken kump veur in wäörd wie: Zjwame, zjweite, zjwens, zjwiek.
De j waert in eine mitklinkergroep mer eine kieër gesjreve, op 't inj.
Dus: blindj, windj, tandj, landj, kantj.

4. De t of d op 't inj van wäörd
As 't waord in 't Nederlands op 't inj 'n d haet, blief die in 't Beesels-Ruivers bewaard.
Ouch as die d door 'n j gevolg waert.
Mer as 't Nederlands gen veurbeeld mit d is, den alzelaeve 'n t sjrieve, want die klink dao.
Dus: hóndj, landj, tandj, bèd naeve kat, rat, wèt.

5. 't Kort wäördje se
De ónbeklemtoeënde vorm van doe (dich) is se.
Det is 'n waord.
Sjrief det los van 't werkwaord.
Dus: kieks se, kums se, paks se, as se kums.

6. Internationaal wäörd
Internationaal wäörd waere in 't Beesels-Ruivers zoeë väöl meugelik in de internationaal sjpelling gesjreve,
Dus: telefoon, televisie, diskette, computer, chatte.