trök nao: "Limburgs wie sjrief ich det"

de sjpelling van
't Maels in 't kort

door dr. Herman Crompvoets

1. klinkers
De klinkertieëkens zin wie in 't Nederlands.
'n Paar aparte tieëkens zin:
de è : dizze klinker kumt veur in weurd as bèd, mès, stèl ;
de ö : dizze klinker kumt veur in weurd as mök, zök, hökske ;
de ó : dizze klinker kumt veur in weurd as pót, rót,bók ;
de ae : dizze klinker kumt veur in weurd as laeve, Mael, gael, zwaer ;
de äö : dizze klinker kumt veur in weurd as bäöke, täötj, späötje ;
de ao : dizze klinker kumt veur in weurd as paol, traon, gao, haok .
Sjrief nojt ee, oo, uu, aa as deh vanutj 't Nederlands verkieërd is.
Dus: vader, moder, zuke, mage .

2. twieëklanke
Vurbilde van Maelse weurd mi twieëklanke:
ieë : twieë, vieë, zieë "twee, vee, zee";
oeë : roeëd, bloeët, koeëpe "rood, bloot, kopen";
uuë : duuëske, bluuë, huuëre "doosje, bleu, horen";
aej : (ik) traej, laej, knaej "(ik) treed, leid, knie";
àèj : wàèje, knàècht "waaien, knecht";
ej : behej, bezej "behaai, bezei";
èj : nèjs "nieuws";
uuëj : vluuëj "vlooien";
äöj : näöj, läöje "naden, luiden";
oej : goej "goed";
èw : èw, lèw "eeuw, leeuw";
ooj : zooj "zooi";
aoj : (ik) braoj "ik braad";
aaj : flaaj "vlaai".
Kies in principe vur ou en nie vur au , behalve as 't Nederlands au hè;
Kies in principe vur ei en nie vur ij , behalve as 't Nederlands ij hè.

3. medeklinkers
De medeklinkers zin as in 't Nederlands.
Énkel bezundere gevalle zin:
de gk : di tieëken kumt in 't Maels nie veul veur;
de sj : di tieëken kumt veur in weurd as sjon, sjool, sjael ;
De j kumt òp 't ènd in 't Maels dik veur: windj, prisj, pinj, isj, fläötj , meusj, kwitj .
Mer ók in 'n woord kumt de j dik veur: verslitje, greezje, verleezje, butje, rutje .

4. t of d op 't ènd van weurd
As 't woord in 't Nederlands op 't ènd 'n d hè, blief die in 't Maels bewaard: land, zand, haand .
Sjrieve ge in 't Nederlands 'n t óp't ènd, dan sjrieve ge die ók in 't Maels: zat, lat, gaat .

5. internationale weurd
Internationale weurd waere in 't Maels zo veul meugelik in de internationale spelling gesjrivve.
Dus: telefoon, televisie, diskette, computer, chatte, sms-e .