trök nao: "Limburgs wie sjrief ich det"

de sjpelling van
't Moferts in 't kort

door dr. Pierre Bakkes

1. Klinkers
De klinkerteikens zeen wie in ‘t Nederlands.
E paar aparte teikens zeen:
de è : deze klinker kump veur in wäörd wie bèd, wèt, mès, rèkke;
de ö : deze klinker kump veur in wäörd wie Kölle, pötje, völle, bös, plökke;
de ó : deze klinker kump veur in wäörd wie wórs, bós, hóndj, póndj;
de ae : deze klinker kump veur in wäörd wie laeve, waers, maete, laeve, kaete;
de äö : deze klinker kump veur in wäörd wie wäörd, väöl, näöle, häökske;
de ao : deze klinker kump veur in wäörd wie waord, paol, naol, haok.
Sjrief noeajt ee, oo, uu, aa es det vanoet ‘t Nederlands verkieërd is.
Dus: vader, moder, ule, moge, oje, kure, ape, bloje.

2. Twieëklanke
Veurbeeldje van Moferter wäörd mit twieëklanke:
ieë twieë, mieë, zieë ‘twee, meer, zee';
oea roead, bloeat, knoeaje ‘rood, bloot, knoeien';
uue duueske, bluue, huuere ‘doosje, bleu, horen';
i-j (ich) li-j, ri-j, di-jj ‘(ik) leed, reed, deed';
aej (ich) traej, gaej ‘(ik) treed, wied'
ej wejje, nejje, letej ‘waaien, naaien, vensterbank';
aej traej,knaeje, baeje ‘voetstap, kneden, bidden';
uuj luuj, perrepluuj, Truuj ‘mensen, paraplu, Truus';
uj bluj, (ich) gruj ‘bloei, (ik) groei;
äöj näöj ‘naden';
oej (ich) loej (de klokke) ‘(ik) luid (de klokken)';
oew troew, moew ‘trouw, mouw';
ooj ooj, (ich) trooj ‘ui, (ik) trapte';
aoj (ich) braoj ‘ik braad';
aj aj (doe duis mich pien) ‘ai';
aaj aaj (miense), flaaj ‘oude (mensen), vlaai'.
Kees in principe veur ou en neet veur au, behalve es 't Nederlands au haet;
Kees in principe veur ei en neet veur ij, behalve es 't Nederlands ij haet.

3. Mitklinkers
De mitklinkers zeen wie in ‘t Nederlands.
Inkel bezónjer gevalle zeen:
de gk: dit teiken kump veur in wäörd wie sjoegkel, bagke, rögke, ligke, mögke;
de sj: dit teiken kump veur in wäörd wie sjoean, sjoeal, sjael, sjiene, sjete.
De j waert in eine mitklinkergroep mer eine kieër gesjreve, op ‘t inj: blindj, kindj, windj, kantj, landj, tandj.

4. t of d op ‘t inj van wäörd
Es ‘t waord in ‘t Nederlands op ‘t inj ‘n d haet, blief die in ‘t Moferts bewaard, ouch es die d door ‘n j gevolg wurt.
Mer es ‘t Nederlands gein veurbeeld mit d is, dan altied ‘n t sjrieve, want die klink dao.
Dus: hóndj, landj, tandj, bèd naeve kat, rat, wèt.

5. ‘t Kort wäördje se
De ónbeklemtoeandje vorm van doe is se.
Det is e waord.
Sjrief det los van ‘t werkwaord.
Dus: kieks se, kums se, lieëts se, paks se, es se kums, es se det lieëts.

6. Internationaal wäörd
Internationaal wäörd waere in ‘t Moferts zoea väöl meugelik in de internationaal spelling gesjreve.
Dus: telefoon, televisie, diskette, computer, chatte, sms-e.