trök nao = waem is Jan Sjure? =

Nao 42 jaor wèrke
nog gaw de doctorstitel haole

interview door Har Sniekers
Oet: de Veldeke Nuutsbreef
nummer 13, april 2012 .

Hae haaj zichzelf gein sjoeënder sinterklaoscadeau kónne winse. Op 6 december 2011 promoveerdje drs. Jan Sjure (60) oet Lin toet doctor aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
"…'n Noew cómpressieverbandj veur 't chronische veneuze aope bein. 'n Verbandj womit neet allein 't aanlègke mekkeliker wurtj gemaaktj, mer wovan ouch de materiaaleigesjappe verbaeterdj zeen en veural gekeke is nao de effectiviteit en 't comfort veur de patiënt…"
zoeë stuit in Lins dialek in zien proofsjrif 'Compression Unravelled' te laeze.

Bie ziene uuëverhoupgehoeëldje bokekas, dae d'r opnoew aan 't inrichte is, zètte wae ós vuuër dit gesprek.

"Jan, woeëróm in dien proofsjrif ouch 'n Limburgstalige samevatting gesjreve?"
"Ich bön al 'n aantal jaor bezig mit dit proofsjrif en höb altied gezagdj det es 't oeëts zoeë wied zów zeen, ich d'r 'n complete Limburgse vertaling van zów wille oetgaeve. Es mich weer 'ns emes zag det ich neet good wies woor, woor mien antjwaord altied det ich vónj det mien moder van twieë-ennegetig 't ouch zów mótte kinne laeze. Neum 't mer 'ne fiemel veur 't Limburgs. Wie de Ingelse versie zien definitieve vorm kreeg, bön ich hieël optimistisch aan de vertaling begósj. Al sjnel koom ich d'r achter det det 'n gans kèrkewerk woor. Mit al dae ónvertaalbaar medische terminologie woor 't resultaat neet ech get óm mit nao boete te kómme. 't Deej aeve pien, mer ich bön d'r dus mit gesjtoptj. Mer zónger Limburgse samevatting kós ich mien proofsjrif toch neet nao de drökker sjture. Laot mich mer zègke óm mien moder 'n plezeer te doon."

"Wae kènne dich van diene waekelikse column Druimentaere in de Midde-Limburgse editie van de gezèt en van Naobere op de regionale ómroop 3ML. Waat duis se nog mieër?"
"Mit 't Limburgs blief ich mich bezighaoje. Ich bön actief in de sjtichting 'Limburgs Preuve', gaef regelmaotig laezinge euver ós modertaal, doon väöl corrigeerwerk en sjrief hie en dao nog 't ein en anger."

"Die leefdje vuuër oos taal höbs se die altied al gehadj?"
"Doe moogs waal zègke vanaaf det ich bön gaon kalle. Taal en sjpraok haoje mich zoeëwiezoeë bezig en den neet allein 't Limburgs. Kiek 'ns nao de euvereinkomste tösse de versjillendje tale die v'r hie in Nederlandj sjpraeke. 't Grunnings, 't Twents, prachtig toch. Loester 'ns nao 't Duits det hie net euver de grens gesjpraoke wurtj of gank 'ns ane angere kantj de grens euver. Zoeëwiezoeë 't feit det v'r kinne kalle en dao eigelik mer hieël weinig van wete, is óngeluiflik interessant en boeitj mich enorm."

"Doe geufs nogal väöl laezinge in 't boetelandj. Waat vuuër beuk nums se dich den mèt óm te laeze in de vleger en op dien hotelkamer?"
"Ich haoj van wetesjappelike beuk en den veural alles waat mit evolutie te make haet. Miene favoriete sjriever is de evolutiebioloog Richard Dawkins mer ouch van Midas Dekkers höb ich alles in miene bokekas sjtaon. En es ich weer 'ns 'n Limburgs book höb gekochtj, geit det natuurlik ouch mit."

"Höbs se favoriete Limburgse sjrievers?"
"D'r zeen d'r nogal get, inne zeve Platbeuk die de lèste paar jaor versjene zeen sjtaon meistersjtökskes. Mer óm dao noe drek 'ne favoriete sjriever oet te beneume. In 't verleje zeen prachtige beuk gesjreve mer oet de mieër recente literatuur höb ich 't werk van Colla Bemelmans hoeëg oppe lies sjtaon. Ouch de beuk van Wim Kuipers pak ich mich gaer 'ns inne henj. Vergaet daobie neet det sommige leedjestekste literair hoeëgsjtendjes zeen. 'Laes' dich de leedjes van Herman Veugelers, Arno Adams of Gé Reinders 'ns. 't Bèste Limburgstalige book vanne lèste jaore vinj ich 'Sjweitberg' van Ger Bertholet."

"Doe bès ‘ne richtige leefhöbber van Limburgstalige meziek. Woeë kumtj det vanaaf?"
"Ich bön al van jóngs haer 'ne leefhöbber van loesterleedjes. Wie ich achtieën woor bezóch ich al concerte van beveurbeeldj Herman van Veen, Dimitri van Toren of Zjef Vanuytsel. Wie Carboon 'Witste nog, koempel...' oetbrach, woor ich waarsjienlik ein vanne ieëste kuipers. Heerlik toch die loesterleedjes in dien modertaal. Van die krenkdje bön ich noeëts mieër opgeknaptj. Al mien Limburgstalige loesterleedjes höb ich ouch op miene computer sjtaon. Ruum driedoezendj óngertösse en dao zitj mer weinig vastelaoveswerk tösse. Leedjes aevel wie beveurbeeldj 'Hinge g'n Herrgotts vot' van Paul en Leo zitte tekstueel zoeë sjoeën inein det ich die ouch mer mitraeken."

"Doe bès noe oetgesjèdj mèt wirke vuuër de baas. Mer wóls waal nog effe flot promovere. Wiezoeë?"
"Promovere is get unieks en 'n proces wo ich al jaore mit bezig bön. De lèste jaore höb ich mich beziggehaoje mit de óntwikkeling van nuuj verbandjmateriale veur aope bein en daobie väöl nuuj inzichte óngerzóchtj. Det blieftj mer doorgaon en natuurlik wils se det allemaol mitnumme in dien proofsjrif. Op 'n gegaeve moment mós se aevel 'n sjtreep trèkke. Nao dae lèste sjraom höb ich nog 't ein en anger óngerzóch waat ich gaer hej mitgenómme mer det gaon ich den mer zoeë publicere. Wie kins se 42 jaor wèrke baeter aafsjloete es mit 'ne doctorstitel?"

"Höbs se al ieërder gepubliceerdj?"
"Ich höb in 1994 en 1995 twieë beuk gesjreve euver 'n nuuj behanjeling van botbreuke. 't Twieëdje is allein in 't Ingels versjene mer 't ieëste is in vieftieën tale oetgegaeve en d'r zeen werreldwied mieër es 100.000 exemplare oetgebrachtj. 'n Limburgse vertaling zitj d'r helaas neet bie."

"Stilzitte is niks vuuër dich. Juuëke dich de henj al..., waat geis se allemaol doon?"
"Eigelik teväöl óm op te neume. Ich höb mich nao miene lèste wèrkdaag geabonneerdj oppe Volkskrant. Heerlik óm sjmörges neet allein De Limburger te laeze. 'n Uurke extra veur 'n twieëdje gezèt leek mich 'n good begin van iddere nuje daag. Höb d'r nog amper tied veur gehadj. Ich bön 'ne fervente doot-'t-zelver en nog hieël get klusjes ligke te wachte. Gaon mieër tied in miene haof sjtaeke. En de deuk mit vèrf óm te sjildere ligke al klaor. Meziek is 'n anger hobby, ich wil mich weer 'ne gitaar gaon koupe en get 'kliempere', wie Jo Vek det oeëts zoeë sjoeën in ein van zien leedjes ómsjreef. Ouch op medisch gebied wil ich nog 't ein en anger blieve doon. Ich bön redelik actief in 'n internationaal organisatie die zich wetesjappelik bezighèltj mit de behanjeling van aope bein en wil dao zelf ouch nog get óngerzeuk in gaon oetveure. Ich gaef kómmendj jaor nog get laezinge op congresse. Daoveur mós se natuurlik de vakliteratuur biehaoje en num mer van mich aan det d'r behuuërlik get wurtj aafgesjreve. Mit laeze es hobby, hoofs se dich zoeëwiezoeë noeëts te vervaele. Ich kóm dus tied te kort. En wie al gezagdj, ouch 't Limburgs hèltj mich waarsjienlik nog get jäörkes achter de geraniums oet."

"Dien columns Druimentaere zeen óngertösse gebundeldj en te koup. Höbs se det zelf gewóldj of de gezèt. Löptj de verkoup 'n bietje?"
"Columns sjrief ich noe alweer diek zeve jaor en de ieëste 365 höb ich zelf laote drökke. Det is allewiel redelik mekkelik zónger al te groeëte investeringe. Väöl reclame höb ich d'r neet veur gemaaktj, Nao 'n aankondiging op mien websjtek (www.druimentaere.nl) höb ich d'r toch al 'n deil verkochtj en daonaeve get oetgedeildj es kerscadeau."

"Ich weit des se bènnekort opa weurs van dien ieëste kleinkindj. Enne...?"
"Opa waere waas veur mich altied verbónje mit aod waere mer dao bön ich, noe 't d'r op aan geit, gaondjeweg anges euver gaon dinke. Ich kiek d'r haer oet óm det nuuj laeve dalik inne erm te kinne haoje. En gluif mich, ich zal d'r veur zörge det hieël get sjoeën Limburgse wäörd nog minstens ein generatie behaoje blieve."

"Ich huuërdje dich al 'n paar kieër 'aevel' zègke. Gebroeks se nog mieër van die sjoeën wäörd?"
"Waat 'aevel' betruftj, kin ich hieël kort zeen. Wie dök huuërs se in 't Nederlands nog emes 'echter' zègke? Doeëdzunj toch? Net wie in 't Nederlands alles 'maar' is gewaore, is hie alles 'mer'. Mer d'r is aevel 'n groeët versjil tösse 'mer' en 'aevel'. Taalvererming neum ich det. Net wie es ich hie emes 'tegewoordig' huuër zègke wo v'r dao mit 'allewiel' 'n prachtig alternatief veur höbbe. Lès huuërdje ich zich nog emes 'ne kilo wortele koupe óm moeremoos te make..."

Nao dit interview en de zoeëväölste lekker tas koffie is 't tied óm get meziek te loestere.
"Harie, waat wils se huuëre?' vreugtj Jan. "Zèt Arno Adams mer op. Höbs se Kerstleed van 'm?" "Waat dachs se?"
Es ich drie oor later heives vaar, fluit ich nog 't lèste gedrejdje leedje Cojboy (zónger paerd) van Ton Engels en dink:
"Dae Jan is 'ne richtige cowboy…"